A felhasználói élmény növeléséhez, weboldalunk sütiket használ. Bővebb információért olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat!

2022 nov. 27
hostgator domain coupon
 
 

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015

 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul. Az átalakítást érintő fő szabályozási elemek 2015. március 1-jén lépnek hatályba.

A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával összefüggésben az állam és az önkormányzatok közötti feladat-megosztás a szociális ellátások biztosítása területén átalakul:

A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg:

- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás

- az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás, a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része erre válik jogosulttá).

 

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:

-          alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),

-          időskorúak járadéka,

-          alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,

-          egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az ún. települési illetve rendkívüli települési támogatás keretében.

A fentieken túl az önkormányzati segély is átalakul, hiszen a rendkívüli élethelyzetre tekintettel is a rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható majd támogatás.

  

 

AZ EGYES ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK:

 

1. Aktív korúak ellátása

1.1. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban – azon túl, hogy a járási hivatalok hatáskörébe kerül – nem várható változás.

1.2. A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában megszűnik, a jogosulti kör az átalakítást követően más ellátásokra válhat jogosulttá.

Azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát, akik részére 2015. március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra, a jegyzőnek 2015. január 1. és 2015. február 28. között felül kell vizsgálni.

A felülvizsgálat eredményeként 2015. március 1-jétől a korábban rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultsága a következők szerint alakul: amennyiben a felülvizsgálat során a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak számára előírt együttműködést nyilatkozatban vállalják, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lesznek jogosultak:

-          a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és

-          az önkormányzat rendeletében foglalt feltételek szerinti jogosultak.

-  a törvény erejénél fogva az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak:

-          az egészségkárosodottak és

-          a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudók.

Az új ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-i kezdőnappal kell megállapítani.

2015. február 28-ával meg kell szüntetni azon személy aktív korúak ellátására való jogosultságát, aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek részére előírt együttműködési kötelezettség teljesítését nem vállalja.

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra való jogosultság, illetve az ellátás összegének megállapítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az ellátás havi összegének számítása a rendszeres szociális segélynél alkalmazott szabályhoz képest annyiban eltér, hogy az ellátás az öregségi nyugdíjminimum 90%-a helyett 92%-áig egészíti ki a családi jövedelmet.

Előreláthatólag a 2015. február hónapra járó foglalkoztatást helyettesítő támogatást és rendszeres szociális segélyt 2015. március 5-ig még a települési önkormányzatoknak kell folyósítani.

A 2015. március hónapra járó – április 5-ig esedékes – támogatási összegek utalásáról már a fővárosi és megyei kormányhivatalok gondoskodnak majd, a járási hivatalok adatszolgáltatása alapján.

 

2. Lakásfenntartási támogatás

Ezen ellátás biztosítása 2015. március 1-jétől nem lesz kötelező, a következő kivételekkel:

-    A 2015. január 1-jén folyamatban lévő, valamint a 2014. december 31-ét követően lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján indult ügyekben a lakásfenntartási támogatást egy év helyett legfeljebb a 2015. február 28-ig terjedő időtartamra lehet megállapítani.

-     A 2015. március 1-jét megelőző kezdő időponttal megállapított lakásfenntartási támogatás tekintetében – a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig – a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az önkormányzatok 2015. március 1-től a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.

 

3. Méltányossági közgyógyellátás

Az ellátás biztosítása 2015. március 1-jétől nem lesz kötelező, azzal, hogy a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében, valamint a méltányossági közgyógyellátással összefüggésben 2015. február 28-án folyamatban lévő ügyekben – a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig – a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. Az önkormányzatok a rendkívüli települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez.

 

4. Méltányossági ápolási díj 

Az ellátás szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek az Szt-ből. Az ellátás biztosítása a települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező.

 

5. Települési támogatás

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.

Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.

A településnek a rendeletét legkésőbb 2015. február 28-ig kell megalkotnia.

Zalacséb község önkormányzata anyagi helyzetét alapul véve a jövőben is törekedni fog a szociálisan rászorulók támogatására.

 

Zalacséb, 2015. február 2.

 

    Erdei Csaba

   polgármester

EugyintezesBanner6

Korábbi cikkek

Ügyfélkapu

  Közadat kereső Malom Tanya Zalacséb
Busz menetrend     Kormányhivatal

Statisztika

Ma26
Tegnap63
Héten404
Hónapban1644
Mindösszesen261668

IP: 3.236.143.121 - Unknown - Unknown 2022-11-27

Impresszum